Perspective Article on MXenes

Congratulations to our colleague, Prof. Patrice Simon, on his new Perspective article on MXenes, featured in the March issue of ACS Nano:
Jianmin Luo, Wenkui Zhang, Huadong Yuan, Chengbin Jin, Liyuan Zhang, Hui Huang, Chu Liang, Yang Xia, Jun Zhang, Yongping Gan, and Xinyong Tao
Publication Date (Web): Dec 21, 2016
pp. 2459–2469